Allmänna villkor för webbhotell

Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor för webbhotell så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt.

Här kan du ladda ner avtalet som PDF-dokument.


 1. Allmänt

  1. Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) Loopia AB org. nr 556633-9304, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås, 021-448 34 45, (”Levonline”), avseende vissa webbhotellstjänster liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats (gemensamt ”Tjänsterna”) i delad servermiljö (”Webbhotellet”).
  2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Levonline förbehåller sig rätten att avböja ansökan om abonnemang. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Levonlines medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.
 2. Tjänsterna

  1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Levonlines webbplats. Levonline kommer inte att ta bort funktioner i Tjänsterna i onödan men från tid till annan kan Levonline komma att ändra innehållet i Tjänsterna. Om en funktion skulle komma att tas bort strävar Levonline alltid efter att ersätta den med en likvärdig funktion. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till Kunden.
  2. Levonline tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Levonlines webbplats.
 3. Avtalstid och uppsägning av Kunden

  1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Levonline. Abonnemang löper med minst tre månaders bindningstid. Vid abonnemangstidens slut förlängs avtalet automatiskt med ytterligare minst tre månader om Kund ej inkommer med uppsägning senast sista dagen innan avtalstiden löper ut. Förlängningsperiodens längd är alltid densamma som det initiala abonnemangets bindningstid om inte annat överenskommits särskilt.
  2. Uppsägning skall göras via brev, e-post från kontoägare eller via kontrollpanelen. Abonnemanget anses uppsagt när Kund mottagit bekräftelse på uppsägningen. Att ej betala faktura anses ej som uppsägning. Då Kund erbjuds ett abonnemang med fri introduktionsmånad/månader, skall abonnemanget innan sådan periods utgång sägas upp enligt ovan. I annat fall övergår abonnemanget att löpa med tre månaders bindningstid i taget tills uppsägning sker.
  3. Levonline tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) om Kunden är konsument, vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Levonline lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas.
  4. För konsumenter tillämpar Levonline 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna om uppsägning sker under öppet köp-perioden.
  5. Kund (som är konsument) som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Levonline bekräftar meddelandet omgående och utför återbetalning (om så ska ske) inom 20 dagar.
 4. Domännamn

  1. Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från Levonline, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på Levonlines webbplats.
 5. Avgifter

  1. Betalning erläggs till Levonline i form av Levonlines vid var tid gällande abonnemangsavgift. Betalning sker i förskott mot faktura var tredje eller var tolfte månad, beroende på abonnemangets bindningstid, och skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum.
  2. Levonline har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid. Levonline kommer att blockera samtliga av Tjänsterna om betalning rörande en eller flera av Tjänsterna inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden.
  3. Kund skall snarast meddela Levonline om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Levonline medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 11 nedan.
  4. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
  5. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 6. Överlåtelser

  1. Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Levonlines medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Levonline har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
  2. Levonline får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.
 7. Levonlines ansvar

  1. Levonline utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. Levonline är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Levonline svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Levonline ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Levonlines servrar.
  2. Levonline ansvarar endast för skador som Levonline eller av Levonline anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Levonlines skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
  3. Begränsning i punkt 7:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
  4. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Levonline eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Levonline lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Levonline och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
  5. Levonline har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Levonline garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.
 8. Kunds ansvar

  1. Kunden ansvarar för att Levonline har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Levonline ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Levonlines meddelanden.
  2. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
  3. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
  4. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Levonline förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Levonline uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Levonlines skäliga uppfattning är oacceptabel.
  5. Levonline har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Levonline har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Levonlines kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
  6. Avtalet kan sägas upp av Levonline om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Levonline ge Kund skälig tid för att vidta rättelse om Levonline bedömer att rättelse är möjligt. Levonline har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av tillgången till Tjänsterna utan att Kunden ges möjlighet att vidta rättelse:
   • om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida enligt Levonlines rimliga bedömning ger upphov till driftstörningar, överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, och detta kan antas hota eller störa Levonlines verksamhet eller funktionen på andra Kunders hemsidor;
   • om Kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ackordsförfarande, ställer in sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd;
   • om Kunden enligt Levonlines rimliga bedömning gör sig skyldig till brott mot punkt 8.3-8.4 ovan; eller
   • om Kunden enligt Levonlines rimliga bedömning bryter mot Levonlines regler angående vilken typ av information som får lagras inom Webbhotellet eller annars omfattas av Tjänsterna enligt avsnitt 9 nedan.
  7. Utan att det påverkar eventuell rätt till uppsägning av Avtalet har Levonline alltid rätt att tills vidare stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna om Levonline bedömer att det är nödvändigt:
   • för att utreda om sådana omständigheter föreligger som gör att Levonline har rätt säga upp Avtalet;
   • för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet efter polisanmälan; eller
   • för att försvara sig mot rättsliga anspråk riktade mot Levonline av Kunden.
  8. Avstängning av Tjänsterna enligt detta avsnitt 8 medför inte att Kundens skyldigheter enligt Avtalet upphör.
  9. Vid Levonlines uppsägning och/eller avstängning på grund av Kundens brott mot villkoren i Avtalet har Kunden inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Levonline i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
 9. Otillåten Användning

  1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
   • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
   • Datavirus eller annan skadlig kod;
   • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller
   • Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.
  2. Levonline äger (utöver rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna) rätt att vidta rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Levonline.
 10. Personuppgifter

  1. Kunden och Levonline är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och Levonline dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Levonline behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Levonlines eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
  2. Om Kunden som ett led i uppfyllandet av Kundens skyldigheter enligt detta avsnitt 10 bedömer eller önskat att Kunden och Levonline ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kunden och Levonline överens om att Levonlines standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Levonlines standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt via Levonlines webbplats.
  3. Kunden ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla Levonline skadelös från alla former av skador och förluster som Levonline lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 10.
 11. Övrigt

  1. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
  2. Levonline har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
  3. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Avtalsdatum: 2018-04-23
Föregående avtal, klicka för att läsa